Anasayfa - Genel Bilgiler - Src ve Psikoteknik Belgesi
 

Src ve Psikoteknik Belgesi

Sınavsız SRC başvurusu için tıklayınız …

Karayolu taşımacılığı ile ilgili her türlü düzenleme ve denetlemeyi yapmakla görevli bakanlık Ulaştırma Bakanlığı ‘dır.Ulaştırma Bakanlığı’nın çıkarttığı Karayolu Taşıma yönetmeliği kapsamında , ticari amaçlı yolcu , eşya ve kargo taşımacılığı yapacak tüm sürücüler (şöförler ) Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak zorundadır.Bu belgeyi almak isteyen sürücülere belge verilme işlemleri Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılır ve verilir.

Söz konusu Mesleki Yeterlilik Belgesinin adı SRC belgesidir.

SRC belgesi  ; Sü R ü C ü kelimesinin ‘ ü ‘ harflerinin çıkarılmasından türetilmiştir.

SRC belgesi olarak nitelendirilen , yeni ticari araç sürücü belgesi olmayan  ticari araç sürücülerinin , araçlarını kullanamayacakları Ulaştırma Bakanlığı tarafından açıkça belirtilmiştir. SRC belgesi bulundurmaya ilişkin denetimler 01.01.2009tarihi itibariyle uygulamaya geçecektir.

SRC belgeleri, 5 çeşittir ve sürücülerin kullandıkları araç ve taşımanın türüne göre farklılık gösterir.

SRC BELGESİ TÜRLERİ VE KULLANILDIĞI MESLEKİ ALANLAR

SRC 1:Uluslararası Yolcu Taşımacılığı

SRC 2:Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı

SRC 3:Uluslarası Eşya-Kargo Taşımacılığı

SRC 4:Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı

SRC 5:Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapacak sürücülere verilir.

SRC 1 belgesini alan kişilerin , SRC 2 ‘ belgesini almasına gerek yoktur.

SRC 3 belgesini alan kişilerin , SRC 4 ‘ belgesini almasına gerek yoktur.

Karayolu Taşımacılık Mesleki Yeterlilik Belgeleri

( ÜDY , ODY BELGELERİ )

 Taşımacılık faaliyetleriyle iştigal eden vergi mükelleflerine ve/veya yöneticilerine iki tür mesleki yeterlilik belgesi verilir.

·        ÜDY (üst düzey yönetici mesleki yeterlilik belgesi )

·        ODY(orta düzey yönetici mesleki yeterlilik belgesi )

ÜDY , ODY türü mesleki yeterlilik belgeleri ,  işveren ve yöneticilerin taşımacılık sektöründe bakanlıktan yetki belgesi alabilmesine ve faaliyete geçmesine olanak sağlar. Bu konumdaki kişiler için, ÜDY türü belgenin olmaması halinde, yetki belgesi almış olsalar dahi ileri ki günlerde yetki belgelerinin iptalleri söz konusu olacaktır. ODY türü belgeleri olmayan çoğu idare amiri ve firma ciddi sorunlarla karşılaşacaktır.

 SRC türü belgesi bulunmayan sürücüler ne yazık ki işini kaybedecek ve bunun yanı sıra firmalarında ki ticari araçları SRC türü belgesi olmayan kişilere kullandırtma eğilimi gösteren işveren ve yöneticiler ciddi oranlarda cezai müeyyidelere maruz kalacaktır. Kısacası Mesleki Yeterlilik Belgeleri, taşımacılık sektöründe bundan böyle diploma kadar önemli bir yer tutacak.

Üst Düzey Yönetici (ÜDY):Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bunların tamamını filen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı ,yönetim kurulu üyesi ,genel müdür ,genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu unvanla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ÜDY TÜRÜ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ


Aşağıdaki türlere ayrılır;

ÜDY1: Uluslar arası yolcu taşımacılığı yapan firmaların üst düzey yöneticileri

ÜDY2: Yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üst düzey yöneticileri

ÜDY3: Uluslar arası eşya-kargo taşımacılığı yapan firmaların üst düzey yöneticileri

ÜDY4: Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı yapan firmaların üst düzey yöneticileri

Orta Düzey Yönetici (ODY):Karayolu Taşıma Yönetmenliği kapsamındaki faaliyet bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür , idareci , şef , uzman , operasyon yöneticisi , operatör ve benzeri unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ODY TÜRÜ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Aşağıdaki türlere ayrılır;

ODY1: Uluslar arası yolcu taşımacılığı yapan firmaların orta düzey yöneticileri

ODY2: Yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan firmaların orta düzey yöneticileri

ODY3: Uluslar arası eşya-kargo taşımacılığı yapan firmaların orta düzey yöneticileri

ODY4: Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı yapan firmaların orta düzey yöneticileri

K1 – K2 – K3 TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

Firmaların yaptıkları karayolu taşımacılığı ve ticari faaliyet türlerine göre almak zorunda oldukları pek çok mesleki yetki belgesi türü mevcuttur..(A1-A2-A3-B1-B2-B3-R1-R1-T1-T2 vb) Bunlardan en çok talep gören belgeler;  K1 - K2 - K3 türü yetki belgeleridir.

K1 Yetki Belgesi; Hangi türde olursa olsun ticari amaçla taşımacılık yapanlar ve nakliyat faturası kesen şahıs ve firmalar için alınması zorunlu yetki belgesi türüdür.

K2 Yetki Belgesi; Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacak kuruluşların alması zorunlu yetki belgesi türüdür.

K2 yetki belgesi , Karayolu Taşıma Kanununu Yetki Belgeleri arasında, Türkiye'de kapsadığı mükellef sayısı açısından en önemli Yetki Belgelerinden birisidir.

K3 Yetki Belgesi; Ev ve ofis taşımacılığı yapan firmaların alması zorunlu yetki belgesi türüdür.

SRC , ODY , ÜDY , K1 , K2 , K3 yetki belgeleriyle ilgili olan ceza maddeleri, tanımlamaları ve tutarları

CEZA MADDELERİ TANIMLARI VE 2009 YILI İÇİN UYGULANACAK TUTARLARI:

26 (a) : Karayolu Taşıma Kanunu'nun 5.maddesine (Taşımacılık, acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapılabilmesi için Bakanlıktan yetki belgesi alınması zorunludur.) göre Yetki Belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara 5.600.- TL, (k2 yetki belgesi olmaksızın, kendi aracıyla kendi malını taşıyanlar dahil)

Karayolu Taşıma Kanunu'nun 5.maddesi 5. fıkrasına (Tehlikeli yük taşıyan taşıtlar ve bunların bağlı olduğu taşımacılar, taşıyacakları yüklerin özelliğine uygun olduğunu gösteren bilgi ve belgelere dayanarak birinci fıkrada belirtilen yetki belgesinden ayrı olarak ilgili mercilerden ayrıca izin almakla yükümlüdürler.) aykırı davranan taşımacılara 560.- TL,

Karayolu Taşıma Kanunu'nun 5.maddesi 6. fıkrasına (Taşımacılar, taşıma hizmetlerini kabul edilebilir bir neden olmaksızın veya zorunlu haller dışında yapmaktan kaçınamazlar ve taşıma hizmetinden herkesin her zaman yararlanmasını sağlamak zorundadırlar.) göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara 448.- TL

Karayolu Taşıma Kanunu'nun 5.maddesi 7. fıkrasına (Taşımalar, diğer taşımacılar veya üçüncü şahıslar tarafından engellenemez.) aykırı davranarak bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde 4.480.- TL,

26 (b) : Bilette tayin edilen yeri başka bir kimseye verenler veya  Karayolu Taşıma Kanunu'nun 6. maddesine aykırı davranarak yolcu taşıyanlardan her yolcu için taşıma ücretinin 5 katı tutarı, taşıma senedi olmaksızın eşya taşıyanlardan 1.120.- TL,

26 (c) : Karayolu Taşıma Kanunu'nun 6.maddesi 1. fıkrasına (Yolcu ve eşya taşımaları, kanunlara ve taşımacı ile yolcu ve gönderen arasındaki sözleşmelere uygun olarak yapılır. Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz, eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz.) aykırı davranan taşımacılara 336.- TL, 3. (Taşımacı, yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur. Yolcu ve gönderenler de taşımacının güvenlik yönünden almış olduğu tedbirlere uymak zorundadırlar.) ve 4. (Taşımacı, çevre kirliliğini önleme, çevre ve insan sağlığını koruma amacıyla yürürlüğe konulan mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.) fıkralarına aykırı davranan taşımacılara 560.- TL,

26 (d) : Karayolu Taşıma Kanunu'nun 7.maddesi 1. fıkrasına (Taşımacı, yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli bir yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almak, yolcu ve eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmekle yükümlüdür.) aykırı davranan yolcu taşımacılarına 1.120.- TL, 2. fıkrasına (İlgili mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı, nitelikli şoför ve hizmetli personeli sefere göndermek, şoförlerin sürücü belgelerinin bulunup bulunmadığını araştırmak, teknik şartlara uymayan taşıtların trafiğe çıkmasına engel olmak, güzergâh mesafesini dikkate alarak yeteri kadar şoför bulundurmak, taşıt kartları olmayan ve bu Kanunda öngörülen sorumluluk sigortası bulunmayan taşıtları trafiğe çıkarmamak hususunda taşımacı gereken özeni ve duyarlılığı göstermek zorundadır.) aykırı davranan taşımacılara 560.- TL, 6. fıkrasına(Taşımacılar altışar aylık süre ile yılda en az iki kez şoförlerinin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek ve ceza puanı yüksek olan şoförlerle ilgili, eğitim ve iç denetim yönünden gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.) aykırı davranan taşımacılara 336.- TL, (araçlarda taşıt kartı bulundurmak, src belgesiz sürücüye araç kullandırmak nedeniyle işverene 560.-TL)

26 (e) : Karayolu Taşıma Kanunu'nun 10. maddesine (Acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu yetki belgesine sahip olanlar taşımacı yetki belgesi almadan kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz ve yaptıramazlar. Taşıma işleri komisyoncularının, kendi namlarına eşya taşıtabilmeleri için bu taşımaları bir müvekkil hesabına yapmaları zorunludur. Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılamaz.) aykırı davranan acente ve taşıma işleri komisyoncularına 3.360.- TL,

26 (f) : Karayolu Taşıma Kanunu'nun 11. maddesine aykırı davranarak ücret tarifesi düzenlemeyenlere 560.- TL, ücret tarifelerine uymayan veya değişik ücret tarifeleri uygulayanlara 560.- TL, bunun dışında 2. fıkraya (Ücret tarifelerine uyulması ve bu tarifelerin görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerine asılması ve taşıtlarda bulundurulması zorunludur.) aykırı davrananlara 224.- TL, zaman tarifesine uymayanlara 224.- TL, zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara 112.- TL,


26 (g) : Karayolu Taşıma Kanunu'nun 13. maddesine aykırı olarak yabancı plakalı taşıtların Türkiye sınırları dahilindeki iki nokta arasında taşıma yapması halinde, taşıt sahibine veya şöförüne 1.120.- TL,

26 (h) : Karayolu Taşıma Kanunu'nun 14. maddesine (Zorunlu hallerde sınır mülkî idare amirince verilecek izin dışında, ilgili kanunlara ve taşımacı ile yolcu ve gönderen arasındaki sözleşmelere aykırı olarak, yolcu ve eşya sınır kapılarına taşınamaz, buralarda aktarmaları yapılamaz, eşya depolanamaz ve yolcular sınır kapısından yaya  geçerek başka bir taşıta binemezler.) aykırı davrananlara 560.- TL,

26 (ı) : Karayolu Taşıma Kanunu'nun 18. madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yaptırmayan taşımacılara 1.120.- TL, sorumluluk sigortası yapmaktan kaçınan sigorta şirketlerine, ödenmesi gereken sigorta priminin 10 katı tutarında,

26 (i) : Karayolu Taşıma Kanunu'nun 22. maddesinin 2. fıkrasına (Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren otuz iş günü, olay yurt dışında meydana gelmişse altmış işgünü içinde sigorta şirketine ihbar edilir.) uymayan ve yükümlülükleri yerine getirmeyen taşımacılara 560.- TL,

26 (j) : Karayolu Taşıma Kanunu'nun 32. maddesine aykırı olarak terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara 336.- TL,

26 (k) : Karayolu Taşıma Kanunu'nun 5. maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine (üdy-ody-src) sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere 560.- TL, (src belgesi) olmayan şoförlere ise 224.- TL PARA CEZASI VERİLİR.

PSİKOTEKNİK SÜRÜCÜ DEĞERLENDİRME NEDİR ?

Psikoteknik değerlendirme; sürücülerin sürüşle ilgili özel bilişsel ve psikomotor becerilerini ölçen ve güvenli araç kullanımını sağlayan standart testlerin yer aldığı bilgisayar tabanlı bir değerlendirme sistemidir. Temel bilişsel beceriler "dikkat, algı, bellek, izleme ve muhakeme" ve psikomotor beceriler ise "el-ayak-göz koordinasyonu, tepki zamanı, çevresel görüş, hız mesafe tahmini ve çarpışma zamanı tahmini" olarak tanımlanabilir. Bu becerilere sahip olmanın, kurallara uygun karar vererek ve doğru motor hareketleri yaparak kazalardan kaçınabilme ve araç kullanabilmenin ilk basamağı olduğu söylenebilir.

Psikoteknik değerlendirme belgeleri alındıkları tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olup , bu belge olmadan kesinlikle ticari taşıt kullanılamayacaktır.

PSİKOTEKNİK BELGESİ değerlendirme testine randevu tarihi almak için tıklayınız  

 
 

Fatih Sürücü Operatörlük Ve SRC Kursu              © Copyright    2011  

Merkez:  İnönü mah. Trabzonspor Bulvarı Fatih Pasajı No:118  - TRABZON/TÜRKİYE (Fatih Devlet Hastanesi Karşısı  )                 
Telefon: +90 462 229 05 66 - 223 41 65 Faks: +90 462 229 05 66 Cep: 0532 346 46 29  - 0554 405 71 15
E-mail: info@fatihehliyet.com